เกี่ยวกับเรา

บริษัท ตุ๊ก พัทยาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 โดยมีเลขนิติบุคคล 0775547003054 บริษัทตั้งอยู่ที่ 4/85 (ข้างเพลินวาน) บ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

บริษัท ตุ๊กหัวหินการบัญชีและกฎหมาย จำกัด ให้บริการด้านบัญชี ปิดงบการเงินประจำปี รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด ร้านค้าของบุคคลธรรมดา และบริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่สนใจทำงานในประเทศไทย

บริษัท ตุ๊ก หัวหินการบัญชีและกฏหมาย จำกัด มีทีมงานบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) ที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์ และทีมงานของบริษัท ตุ๊ก หัวหินการบัญชีและกฏหมาย จำกัด เป็นผู้ทำบัญชี (CPD) ทีมีคุณภาพและประสบการณ์ในการทำงาน 12 คน

บริษัท ตุ๊ก หัวหินการบัญชีและกฏหมาย จำกัด เป็น สมาชิก กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์ เป็นบริษัท ที่มีการทำงานเป็นระบบ มีความซื่อสัตย์ มีความน่าเชื่อถือ และให้ความสำคัญในการบริการให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก บริษัทมีการบริการให้คำปรึกษาทางด้านภาษี วางแผนทางด้านภาษีอากร และมีบริการรับ-ส่ง เอกสารให้กับลูกค้าทุกเดือน และ มีบริการนำยื่นภาษีต่างๆ ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งลูกค้า จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากสรรพากร และหน่วยงานราชการ ทุกเดือน

ทีมงานของเรา

บริการ

ด้านบัญชี

รับทำบัญชี ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี และ ภาษีอากร และการจัดเก็บเอกสารพื้นฐานเพื่อนำมาบันทึกบัญชี และวิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี รายได้ และ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามกฏหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด การบันทึกบัญชีตามมาตราฐานบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป(Express Program) ที่สรรพากรรับรอง,…

อ่านเพิ่มเติม

วีซ่า และ ใบอนุญาตทำงาน

จัดเตรียมเอกสารและนำยื่นขอวีซ่าในประเทศไทย ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.), วีซ่าภรรยาไทย,วีซ่าอุปการะบุตรไทย ,วีซ่าบั้นปลายชีวิต,วีซ่าติดตามครอบครัว, วีซ่าธุรกิจ, บริการจัดเตรียมเอกสารและนำยื่นในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา, วีซ่าท่องเที่ยว เป็น วีซ่าธุรกิจ,…

อ่านเพิ่มเติม

ด้านใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ

จัดเตรียมเอกสารและนำยื่นขอใบอนุญาตของธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตอาหาร,ใบอนุญาตเครี่องดื่ม บุหรี่ ยาสูบ เหล้าไทย เหล้านอก,ใบอนุญาตห้องพัก รายวัน รายเดือน,ใบอนุญาตโรงแรม รีสอร์ท ใบอนุญาตท่องเที่ยว,ใบอนุญาตลิขสิทธิ์ เพลง,…

อ่านเพิ่มเติม

ด้านจดจัดตั้งบริษัท

ด้านจดจัดตั้งบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด และจดทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดา จัดเตรียมเอกสารและบริการนำยื่นขอจดจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์จังหวัด, จองชื่อนิติบุคล , ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดา, จัดทำแบบฟอร์มในการจดจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด,…

อ่านเพิ่มเติม